307 HERLEV KOMMUNE - Høringer og Planer - Rul nedad

----------------------------------

BEMÆRK: Herlev kommune har fået ny hjemmeside i september måned 2018.

Flere emner, funktioner og muligheder kan være ændret og ligeledes link!

På Herlev kommunes hjemmeside kan man tilmelde sig kommunens almindelige Nyhedsbrev: 

https://www.herlev.dk/nyhedsbrev

Via hjemmesiden kan man også se og modtage nyt om Dagsorden og Referater fra de forskellige politiske udvalg, se HK-web:

https://dagsordener.herlev.dk/

Herlev Kommune vil gerne have en dialog med borgerne! Det er dog ikke på hjemmesiden mere? 

-------------------

Vedtagne Lokalplaner vises her, på et kort - skriv Lokalplan nr i søgefeltet:
https://www.herlev.dk/om-kommunen/byplan-og-projekter/byplanlaegning

Lokalplan 64: https://dokument.plandata.dk/20_1060121_APPROVED_1206451441562.pdf

Foreningens Lokalplan 64 - for A/B Engkrogen og G/F Herlev-Marielund, er lagt her på webportal samt et uddrag, der kun omhandler Delområde 2 for G/F:
301-dokumenter

-------------------

Høringer og Planer samt Hvidbog (indsigelser) til høringer ligger på Herlev kommunes hjemmeside, se HK-web: 
https://www.herlev.dk/om-kommunen/hoeringer-og-afgoerelser 

-------------------

Link til Lokalplan 96 og Tillæg 12 samt KB-referat ses ved at åbne emne-tekst på dette NYE link:

https://www.herlev.dk/om-kommunen/byplan-og-projekter/hoeringer-og-afgoerelser

-------------------

Daginstitution indrettes i fløj mod Kærlundevej og Faglokaler i ny bygning på Herlev Byskole afd. Eng

https://www.herlev.dk/om-kommunen/byplan-projekter-og-hoeringer/bygge-og-anlaegsprojekter/ny-daginstitution-og-forbedring

-------------------

Kommuneplan 2013-2025, se HK-web: 

https://www.herlev.dk/om-kommunen/byplan-og-projekter/byplanlaegning

https://www.herlev.dk/sites/default/files/herlev_kommuneplan_2013-25_0.pdf

Kommuneplantillæg:  

2016 Tillæg nr. 6 - Stationsnære kerneområder (anvendelse) - Vedtaget 2016 

2018 Tillæg nr. 12 - For et boligområde på Engløbet - Høringsfrist: 28.sept.2018** Vedtaget 16.jan.2019: 
'at ændre området fra Tæt-lav til Etage-boligbyggeri' (4 etager! Skolen er kun på 3 etager, ca. 9 m!) se filer ->>
 

Trafik - Støj - Belysning, se: https://www.herlev.dk/borger/trafik-og-veje/planer-og-kampagner

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020: https://www.herlev.dk/sites/default/files/trafiksikkerhedsplan-2015-2020_1.pdf

2018 Mere trafiksikkerhed på Engløbet: 

Trafiksikkerheden forbedres på Engløbet og fortovet renoveres 2018. 

Arbejdet udført maj til juli 2018. Herlev Kommune renover fortovet og de nuværende chikane fjernes. Samtidig bliver der etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump, så området bliver en 40 km/t- hastighedszone?
Desværre ikke fra Hovedgaden til Sønderlundvej - endnu!?

Støjhandlingsplan 2018-2023 er i sendt i høring og vedtaget 2018https://herlev.dk/trafikstoej

Belysningsplan 2016: https://www.herlev.dk/sites/default/files/belysningsplan_for_herlevkommune.pdf

Belysningsdesignkatalog 2016: https://www.herlev.dk/sites/default/files/designkatalog_for_belysning_i_herlev_kommune.pdf

Affaldsplan 2013-2024: https://www.herlev.dk/borger/natur-affald-og-miljoe/affald/affaldsplan-og-regulativer

Varmeplan Vestfor 2015: https://www.vestfor.dk/Fjernvarme/Fjernvarmeprojekter

Trafikafvikling ved Engskolen forslag 2020, se tekst og skitseplan.

----------------------------

2018 VIGTIG INFO FOR VORES NÆROMRÅDE - se galleri-billeder 

*Filer og illustrationer i galleri-toppen er hentet fra dokumenter via Herlev kommunes hjemmeside.

1) Engskolens friareal halveres (græs og asfaltplads) pga. udstykning til 4-etagers boligbyggeri, med mindre der er mange indsigelser! 

2017-01-10 afholdt møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget om bl.a.:

Pkt. 5. Igangsætning af Lokalplan 96 for Engparken, boliger ved Engløbet (forslags-oplæg)

2018-05-22 kl. 16:30 afholdt møde i Miljø, Klima- og Teknikudvalget om bla.:

pkt. 48. Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet - 4 bilag, Høringsfrist 28. sept.2018.

2018-06-13 afholdt Kommunalbestyrelsesmøde.

2019-01-16 afholdt Kommunalbestyrelsesmøde, Vedtaget samt plan for Engskolen, Daginst. + Faglokaler.

**Se begge forslag: Tillæg 12 + L96 sendt i Høring fra d. 19.06 til d. 28.09.2018. Se link ovenfor. 

-------------

Der kan skrives indsigelse fra hver borger - eller der kan skrives en fælles indsigelse med flere navne/ underskrifter.

(Se filerne inden høring her på siden: Miljøscreening + Tillæg 12 til Kommuneplan + Lokalplan 96) 

Kommunen vil i flg. Kommuneplan 2013-2035 gerne i dialog med borgerne (side 13) og sørge for at friarealer ved skolerne (side 61 + 63) anvendes af mange - også i fritiden for sundhed og velbefindende (side 85 + 87). Nu modsiges dette, når det eneste grønne friareal syd for Frederikssundsvej bliver halveret! 

Herlev kommune har omkring 2014 udstykket 1/2-delen af Engskolens friareal med græsareal og Parkerings-asfaltareal (læs: det er ikke 'Skolens' friareal mere! men er stadig ejet af Herlev Kommune), se BBR-matrikelkort før og efter 2014.

Udstykningen i 2014 er sket for at kunne sælge noget af skolens friareal (det halve af græsareal og p-plads) og der er nu udarbejdet forslag til Lokalplan 96 for etagebyggeriet og Tillægget om op til 4 etager (ca. 12-15 m højt) for 104 familieboliger med en bebyggelsesprocent på 80% samt tilsvarende P-pladser. 

NOGLE TANKER og ARGUMENTER om LOKALPLAN og TILLÆG: 

 • Ind- og udkørsel skal foregå i bunden af Engløbet, hvor indskolingen for få år siden flyttede i nye bygninger fra træbarakkerne og P-problemer ved Kærlundevej. Pt giver alene indskolingen kø for beboerne, der har deres udkørsel fra blokkene overfor.
 • 104 boliger med 1-2 biler giver mere trafik på hele skolevejen. 
 • Der bliver ikke plads til busserne for den ugentlige svømmeundervisning (pt. vendes rundt på asfaltbanen/ P-pladsen). 
 • Der bliver færre offentlige P-pladser til forældre samt deltagerne på aftenskole og Banko-spil (pt. anvendes asfaltpladsen).
 • Eleverne får meget mindre udendørsplads til at boltre sig på - som de skal i flg. skolereformen!
 • Alle nye og eksisterende beboere - voksne og børn - syd for Frederikssundsvej til kommunegrænsen får mindre grønt friareal i nærområdet til rekreative formål i dagligdagen.
 • Der kommer flere elever fra boligerne på Glødelampen, på Fatningen og evt. nye fremtidige boliger langs Hørkær og andre steder i erhvervskvarteret. 
 • En fremtidig udvidelse af skolen vil blive umuliggjort ved en boligbebyggelse på friarealet.
 • Der planlægges en gangtunnel i forlængelse af Engløbet under S-banen. Sker dette, vil det gavne skolebørn og nye beboere syd for banen, der er gående til skolen og til det nærmeste grønne friareal - også som udflugt og leg i fritiden.
 • Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, se: Friluftsrådet.dk - 2018-januar - Kommuner bruger naturen som mentalt åndehul  
 • Oprindeligt var asfaltpladsen beregnet til skolen udvidelse (en teatersal). Det har efterfølgende været anvendt til boldbane og skøjtebane. Det kunne istedet anvendes til en børneinstitution, nær ved indskolingen. Det er ofte de samme forældre, der skal aflevere og hente både småbørn og indskolingsbørn.
 • Resten af friarealet mod syd burde nytænkes og anvendes til en lille nær-bypark med beplantning og motionsredskaber (der kunne evt. søges fonde?). Det ville blive et aktiv for området. 

-------------

2) Børneinstitution på Engskolens areal - overordnet er det velkomment ...

Overvejelser i BUU-udvalget (møde d. 20.02.2018) fordi Kommunen mangler børneinstitutionspladser til de mange nye småbørn, om at Engskolens bygning ved Kærlundevej med nuværende faglokaler på 1400 m2 skal ombygges til børneinstitution til 190 enheder (vuggestuebørn tæller mere end 1). Legeplads på 1800 m2 foran bygningen indhegnes. Ny bygning til faglokaler på 700 m2 bygges på skolens sydvestlige friareal (Ombygningerne er på skolens område og kræver derfor ingen høring). 

NOGLE TANKER og ARGUMENTER om BUU-overvejelser:

 • Skolebørnenes friareal langs bygningen på Kærlundevej indskrænkes med 1800 m2.
 • P-pladser (ca. 20?) anlægges på begge sider af den blinde vej mod Klub Spar2, til forældrenes morgen-aften 'besøg'. 
 • P-pladser dette sted betyder ekstra trafik på Engskolevej og på Kærlundevej - ofte samtidig med beboernes kørsel.
 • De to veje er smalle, lukkede og er uden fartdæmpende foranstaltninger. 
 • Der mangler pt. fortov langs skolen mellem nye P-pladser og ny børneinstitution! Buske kan fjernes?
 • Den planlagte gangtunnel under S-banen ved Engløbet er nær indskolingen, men modsat børneinstitutionen! 
 • Indskolingens legeplads nedlægges og friareal indskrænkes ved bygning af ny Fagfløj på 700 m2 mod det sydvestlige friareal.

---------------- 

Nogle Bemærkninger:

 • Ændring af skolens planlagte funktioner burde byttes, så indskoling og børneinstitution er ved samme indgang og ved ny gangtunnel til Hørkær. 
 • Skolebørnenes samlede friareal indskrænkes 2 steder ved de planlagte placeringer og 3 steder ved at inddrage friareal til L 96.
 • Derfor burde friarealet syd for skolen anvendes til en bygning for en flexibel indretning til børn (små, store, større børn) og legeplads dertil - nær den nye lille 'bypark' med naturoplevelser af forskellige planter og fugle ....
 • Flere grunde syd for S-banen langs Hørkær kunne blive udlagt til boligbyggeri, det giver bedre infrastruktur og skolens bevarede grønne friarealer vil være attraktivt som grønt frirum i nærområdet for nye og fremtidige samt nuværende beboere. 
 • 2020 Muligvis ændret, så daginstitution placeres ved indskolingen, se Trafik skitseplan for Engløbet.
 • -------
 • Kommunens tanker om kommende friareal på asfaltfabrikkens område, holder ikke: Man kan ikke indkapsle bitumen! 

------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75550 (denne uge: 1033)