306 HERLEV KOMMUNE - Info 

----------------------------------

På Herlev kommunes hjemmeside kan man tilmelde sig kommunens almindelige Nyhedsbrev:

https://www.herlev.dk/nyhedsbrev

Via hjemmesiden kan man også se og modtage nyt om Dagsorden og Referater fra de forskellige politiske udvalg, se HK-web:

https://dagsordener.herlev.dk/

------------------------------

Alt affald sorteres efter kommunens anvisning - også i forb. med storskrald og haveaffald.

Herlev Kommunes Affaldsplan 2009, se på kommunens hjemmeside.

AFFALDSORDNINGER, se mere: 
https://herlev.dk/borger/natur-affald-og-miljo/affald

Ny ordning med bio-sortering 1. okt. 2020: 
ny-ordning-mad-og-restaffald/dig-der-bor-i-villa-eller-0

madaffald-groenne-spande-og-poser

affald/dig-der-bor-i-hus

 • Madam Skrald sortering (stor? eller lille? Bestil selv, hvis I ikke har nogen beholder)
 • Storskrald (skal først stilles ud om morgenen på afhentningsdagen).
 • Haveaffald (stilles ud om morgenen i kommunens papirsække eller bestil Have-affaldsbeholder)
 • Glas- og papirkuber 
 • Bygge- og anlægsaffald
 • Selvbetjening, se kalender for DIN ejendom mv. og vælg SMS-advisering: 
 • selvbetjening-mit-affald  

Juleaffald: 
https://herlev.dk/juleaffald 

---

Du kan altid bruge genbrugsstationen på Marielundvej 49.

Gode genbrugsting, kan sættes i speciel-container til loppemarked.

Genbrugsstationen er døgnåben, hvis man har tilmeldt sig med sms.

Se genbrugsstationens åbningstider: 
https://herlev.dk/borger/natur-affald-og-miljoe/affald/genbrugsstationen

Affald & Miljø - Tilmelding til SMS-service for tømning og info om problemer:

-----

Alle husstande betaler til tømningsordningerne.

Har man ikke beholderne allerede, skal man selv bestille typen og betale for dem.

 • Dagrenovation, oprindeligt i sæk eller den nyere løsning med beholder, stor eller lille - tømning hver eller hveranden uge efter eget valg.
 • Genbrugssortering af papir og glas i beholder placeret på Kærlundevej eller i Madam Skrald. 
 • Genbrugssortering af papir, plast, glas og metal i 'Madam Skrald' beholder, stor eller lille efter eget valg. Start i 2012, afhentes af 'hr. Skrald' til Vestforbrændingen. 
 • Beholderne skal placeres efter Kommunens anvisning:
 • På afhentningsdag vendes beholder med håndtag mod vej og beholder placeres ved skel mod vej - eller i kanten på fortov.

Haveaffald - enten i beholder eller papirssæk (til kompostering). Se pakning og afhentning på Kommunens hjemmeside.

Storskrald, anbringes tidligst dagen før på EGET fortov. Se affaldstyper, -pakning og afhentning på Kommunens hjemmeside.

-------

ROTTEPROBLEM

 • Frist ikke rotterne, lad være med at fodre fugle, se mere på kommunens hjemmeside. 
 • Tjek om I har utætheder i eller ved kloakbrønde og -rør. 
 • Tjek om der er huller ved bygninger, se under terrasser. 
 • Der er pligt til at grundejeren melder rotteproblem til kommunen.

Se: https://www.herlev.dk/search?search_api_views_fulltext=rotter

Giv også Bestyrelsen en melding på Kontaktformularen, så vi kan få et overblik.

Besøg Vestforbrænding: https://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Aaben-besoegsaften

---------------------------------

HERRELØSE KATTE
Herlev Kommune har indgået aftaler med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende katte.

Herlev Kommune betaler for indfangningen, men alene kostprisen. Kattens Værn betaler resten af beløbet op til den reelle pris for en indfangning.

Borgerne i Herlev Kommune, skal henvende sig til Borgerservice på tlf. 4452 7060, som godkender anmodningen om indfangning (et lovkrav) og Herlev Kommune kontakter derefter Kattens Værn via et webbaseret rekvisitionssystem.

Hvad sker der med kattene:

Katten indfanges, køres til dyrlægen, hvor den testes for katteaids og katteleukæmi og i øvrigt undersøges, så man kan vurdere dens almene tilstand. Hvis katten konstateres sund og rask, neutraliseres (kastreres/steriliseres) den, bliver vaccineret, øretatoveret og registreret i Det Danske Katteregister og herefter sat tilbage i sit oprindelige territorium.

--------------------------------

PARKERINGSREGLER i kommunen pr. 1. marts 2016 
Parkeringsvagter giver bøder, når der holdes tættere end 10 m fra områdets udkørsler på Kærlundevej og Engskolevej! kaldes Tværgående vejkryds! 

Se mere om P-analyse og Dialogmøde 2018: 308 Parkeringsforhold

----------------------------------

Nyt stærkt samarbejde for et tryggere Herlev

App: Pas på Herlev = Indberetning af problemer (SSP mv):

Utryg trafik, Utryg belysning, Utrygge aktiviteter, Utrygge grupperinger, Støjende grupperinger, Plaget af tricktyveri, Farlige efterladenskaber.

Herlev passer på Herlev

SSP - Et samarbejde mellem kommune, politi og borgere

Se: https://www.herlev.dk/borger/boern-unge-og-familie/unge-job-og-uddannelse/ssp-samarbejde/om-ssp-samarbejdet

Hvis du har spørgsmål (omkring fritidsjob) kan du kontakte Bilal Turan på tlf. 21 81 19 14 eller på mail: Bilal.Turan@herlev.dk

---

App: Tip Herlev = Indberetning om:

Affald offentlige steder, Afstribning, Asfaltbelægning, Belysning, Bjørneklo, Cykler, Dæksler/ brønde, Fortov, Gadebelysning, Hæk/ Ukrudt, Hærværk, Letbane, Lyssignaler, Park, Skiltning, Snerydning, Trafiksikkerhed, Træer/ buske, Vej/ sti, Vinter.

---

Marts-april 2017: Borgermøder om belysning og andre tryghedsgivende foranstaltninger (se plan og tid og sted for ved at klikke på linket). 

Herlev Kommune arrangerer fire dialogmøder om belysning, som bidrager til at øge trygheden i grønne områder.

Alle er velkomne til at deltage i et eller flere af møderne.
Renoveringsplan for LED-belysning 

---

Herlev hjælper Herlev - NABOHJÆLP

Hvad er mulighederne med Nabohjælp, og hvordan kommer man i gang?

Log ind og se mere: 502-nabohjælp 

--------------------------------

Det årlige Fællesmøde mellem Kommunen og Bestyrelses-repræsentanter
fra Grundejer-, Ejer- og Andelsboligboligforeningerne 

Se Dagsorden med Referat, evt. Præsentationer og Foreningernes spørgsmål med Kommunens svar for hvert år -->>

-------------------------------

BEMÆRK: Herlev kommune har fået ny hjemmeside i september måned 2018.

Flere emner, funktioner og muligheder kan være ændret og ligeledes link!

-------------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75551 (denne uge: 1034)