302 - FÆLLES - Drift og Vedligehold samt Renholdelse

--------------------------------------------------------------

pkt. 0 - HUSENE er bevaringsværdige, og skal fremstå ensartet udvendigt, se Lokalplan 64

pkt. 1 - LEGEPLADS - Adresse: Engskolevej 14 L

pkt. 2 - FÆLLESAREAL - Beplantning, Renholdelse og Oprydning

pkt. 3 - VEJE, STIER og PARKERING, Asfalttype,  Beskæring samt Renholdelse Sommer og Vinter (nyt om snerydning på fortove 2017-2018**)

pkt. 4 - EL-VEJBELYSNING - DONG/ Ørsted/ Herlev-kommune (2019) abonnement

pkt. 5 - EL-hovedledninger på hanebåndsloft - Fælles

pkt. 6 - AFLØB* - KLOAK - ROTTESPÆRRE 

 • Fælles rør i for- og baghaver. Kloaksepareret (spildevand og regnvand) kom IKKE affald i kloakken!
 • se reparation og rørføring  - samt: TEGNINGER 

pkt. 7 - VAND* - Vandrør i forhaver - Fælles. Stophaner for ringledning, se tegning.

pkt. 8 - VARME er individuel:  1. FJERNVARME - 2. GAS - 3. OLIE

 • Fælles Rørføring i kælder, gas-varmeanlæg og evt. kogegas i hvert hus. 

pkt. 9 - BREDBÅNDS-KABEL I VEJ - ingen FÆLLES-ANTENNE 

pkt. 10 RENOVATION - Plads til affaldsbeholdere - Storskrald - Haveaffald - ROTTER 

Affald sorteres efter kommunens anvisning, også storskrald, der sættes ved EGET fortov, TIDLIGST dagen før afhentningsdagen. 

------------------------------------------------------

DRIFT- og VEDLIGEHOLDELSES-INFO 

BEMÆRK: HUSENE er bevaringsværdige, og skal fremstå ensartet udvendigt, se fil Lokalplan 64 

pkt. 1-4: Drift og vedligeholdelse samt projekter og fornyelser 

Udgifterne afholdes af foreningen og financieres af medlemskontingentet, der betales hvert halve år i Kalenderåret (Regnskabsåret). Beløbet fastsættes på årets generalforsamling. 

pkt. 6-7: Fælles installationer 

*Afløb og *Vand, vedligeholdelse af og skader på samt udgifter. 
Foreningen kan dække en del af udgiften, se fil Vedtægter 2015 § 2.9, hvis:

a) Formanden er kontaktet hurtigst muligt og har accepteret skaden inden rep.. 

b) Medlemmet har tegnet egen Rørskadeforsikring på stikledninger og melder skaden, med kopi-mail til foreningen.

------------------------------------------------------------

1 - Legepladsindretning og legeredskaber:

Forslag og Projekter År: Legepladsprojekt 2013 fase 1 – 2014 fase 2 - 2015 fase 3.
Forslag gennem årene – Basis-info og Foto

Afrensning og oliesmøring foretages efter behov (2015 + 2017 + ?).

------------------------

2 - G/F Fællesarealer vedligeholdelse og renholdelse: 

Gartnerarbejde og Træfældning: Beskrivelse og evt. fotos.

2.1 Beplantningen beskæres efter aftale med bestyrelsen ved medlemmernes oprydningsarrangement og evt. af et firma efter aftale.

2.2 Renholdelse og græsklipning på fællesareal, foretages af medlemmerne mod vederlag, se Klippetilmelding.

2.3 Renholdelse af fællesarealer - Medlemmer renholder løbende efter sig selv, se Ordensreglement --> 

2.4 Nytårsfyrværkeri bør afskydes langt fra biler og huse samt husdyr!  
Oprydning foretages dagen efter på veje, stier og legeplads mv efter egne og gæsters krudt.
Affald skal medtages til egen affaldsbeholder - tak :-)  

-----------------------

3 - G/F interne stier, veje og det markerede P-areal langs fællesarealet samt adgangsveje/ fortove: 

Se link om Veje og Sne: www.borger.dk/transport-trafik-rejser/ Veje/ Vejene-i-snevejr 
Lov om offentlige veje mv. Snerydning: Kapitel 8  Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

3.1 Renoveringsprojekt af vejbelægning med gråt grus og vejudvidelse samt markering af P-pladser med sort grus. Udført 2012 af NCC. 

Vejbelægningstype ved renovering: Biobitumen/ Biobit - er et varmt bindemiddel tilsat vegetabilske olier. 

Overfladebehandling med Biobit afdækket med 5/8 mm grå granitskærver på kørebanen og 5/8 mm sorte granitskærver på parkeringsareal.

3.2 Parkerings-arealet er fælles for alle 60 huse. Parkeringsaralet har ikke plads til alle biler hos os selv. Parkering andre steder, tjek de 'nye' Parkeringsregler i Kommunen og undgå bøder ved parkering på 0-10 fra udkørsler!
Se mere her: 308 Parkeringsforhold   

3.3 Renholdelse på og langs fortove hhv. Snerydning, Saltning, Fejning af blade samt klipning af hække er medlemmers eget ansvar udfor hver ejendom. Det samme er foreningens ansvar på Engskolevejs fortov langs fællesarealet.

Snerydning og saltning på det offentlige flisefortov ved fællesarealet foretages af et firma efter aftale.
Generalforsamlingen har 2017 vedtaget at firmaet udfører **snerydning og saltning på ALLE flise-fortove. 
Det fritager dog ikke for grundejerens ansvar. 

Snerydning på de interne veje og stier kan ikke foretages, der er ingen fortovsfliser og ingen steder sneen kan anbringes.
Der må IKKE anvendes salt, det nedbryder asfaltbelægningen! 
Ved meget is-glatte veje, kan medlemmer strø murgrus eller evt. hente noget sand fra sandkassen (det skal udskiftes jævnligt). 

Hækklipning og egne kanter langs fortove, interne veje og stier skal ren- og vedligeholdes af hver grundejer. 
Hække skal holdes indenfor skel, dvs rabatkanter ved fliser og asfalt skal være fri, så der er plads til forbipasserende og affaldsbeholdere. 
NB: Kommunen har givet påtale til nogle grundejere i 2017 om at klippe/ beskære deres hæk!

Se tegning fra Herlev kommunes hjemmeside:

 Herlev kommune Beskæring af beplantning

Kanterne ved alle skel i for- og baghaver 
Kør en tur med plæneklipperen - også udenfor langs jeres hegn, så er kanterne nemt klaret.
Der kan også vælges bunddækkeplanter eller grus. 

Se Tips til Hus og Have - find UDE-filer om Hække, Plantning og Støttemure:  
www.herlev-marielund.dk/304-tegninger-faelles-grund-og-huse

------------------------

4 - G/F Vejbelysning på de 2 stikveje: 
Foreningen har i alt 6 lysarmaturer model LK Skotlampe på stikvejene, der er opsat i 2005. 
Service: Udskiftning af lyskilde er foreningens opgave, hvis der mangler lys i et armatur: kontakt bestyrelsen.

Forbrugs-abonnement: DONG/ Ørsted/ Ny kommunal aftale fra 01.01.2019. 

Mangler der lys i armaturer på kommunens veje? Skriv til Tip Herlev: 

herlev.dk/borger/trafik-og-veje/tip-herlev-og-skader 

------------------------

5 - G/F El-hovedkabel:
Hovedkabel er placeret på hanebåndsloft (kabelføring ned i huset er egen “stikledning”).
Øvrige kabler til kommunikation og antenne er ikke foreningens. 

------------------------

6 - G/F Kloakrør* - Kloaksepareret, se filer Tegninger fælles grund og huse

Separat system er Klimasikring - allerede fra 1945! 

6.1 Spildevandsledningerne, ligger i forhaverne (se kloaktegningerne).

Rørene er fælles for 6 huse, der løber til en kloakbrønd. I de 10 forhaver med en kloakbrønd, fortsætter rørene til den offentlige kloak. 

6.2 Rottespærrer er monteret i de 10 kloakbrønde (foreningen måtte ikke montere dem i kommunens brønde). 

Rottespærren forhindrer at rotterne kan komme IND fra gadekloakken - men affaldsting i WC og stegefedt kan stoppe rør og rottespærren! Dvs. det giver tilstopning og opstuvning af kloakvand i husene - samt dyre regninger til oprensning! 

VIGTIGT - Husk Selv og fortæl Børn og Gæster: 

Kom KUN noget i WC, der har været gennem maven (+toiletpapir)! 

Hår og andet affald skal i affaldsspand! 

Vigtig info til alle Husstande i G/F Herlev-Marielund om vores fælles kloak og evt. forstoppelse, hent filen. 

Foreningen har indgået aftale om 2 årlige eftersyn af rottespærre med firmaet Sven Bech A/S, der har monteret dem i 2019.

Derfor Kontakt bestyrelsen (fysisk, se husnr - eller bestyrelsesmail) ved problemer, så der evt. kan rekvireres ekstra eftersyn.

Se mere om rottespærre: svenbech.dk/kloakarbejde/rottespaerre 

Hæld ikke malingsrester og fedtstof mv. i afløbet, så klistrer det fast i rørerne.
Hæld fedtstof i en tom mælkekarton, luk og smid den i dagrenovationen, når det er størknet.

Hæld ikke fedt i aflæbet 

Illu. Hofor - se gode råd: hofor.dk/pressemeddelse/julefedt-kan-stoppe-din-kloak/

6.3 Regnsvandsledningerne, ligger i for- og baghaverne (se kloaktegningerne) og er fælles. 

Dvs. at Vejvand fra gaderiste og Tagvand fra vores huse løber hurtigt væk, fordi det bliver ført udenom renseanlæg, derfor må der IKKE komme kemikalier, sæbe eller affald i gaderistene! Vi kan alle hjælpe med til at beskytte vore vandløb og havet. 

Renoveringsprojekt i forhaver efter vandskade 2007 for K.35-K.81, 2 x 12 huse. 
Renoveringsprojekt i haver efter vandskade 2014 for E.2-E.12, 1 x 6 huse. 

se mere: www.bolius.dk/saadan-fungerer-kloakseparering-25928 

------

RØRSKADE- og SKADEDYRS-FORSIKRING for hvert hus

Ved skader på de fælles jord-ledninger (vand og kloak) skal bestyrelsen underrettes inden udbedring, for at høre om foreningen accepterer skaden og giver tilskud - INDEN der rekvireres kloakmester og sættes reparationsarbejder i gang jfr. Foreningens Vedtægter. 

Tilstoppede rør i eget hus, kan muligvis afhjælpes ved forsigtig af bruge afløbssplitten. Den kan lånes og hænger på bagsiden af Asgård-skuret. 
Der er monteret rottespærrer i de spildevandsbrønde, der går til den offentlige kloak, som nævnt ovenfor. 

VEDTÆGTER 2015 (se § 2 Medlemmer) uddrag om rørskadeforsikring:

§ 2.9. For medlemmer, der har tegnet hus forsikring med rørskade-forsikring på brønde og udvendige stikledninger til vand- eller afløbsinstallationer, dækker foreningen udgifterne ved nedsat erstatning på grund af slid og ælde for fælles rørinstallationer. 
BEMÆRK: Forsikring bør også dække skader pga skadedyr (insekter og gnavere). 

For medlemmer uden rørskade forsikring dækker foreningen 1 % pr. år - regnet fra 1947 - når arbejdet anvises af foreningens formand (i hans forfald af næstformanden). 
§ 2.10. Den normale selvrisiko dækkes af grundejerforeningen op til max. iflg. stk. 2.9. 

-----------------------

7 - G/F Vandrør* :
7.1 Vandledningerne i forhaverne er fælles.
Undtagen i rækken E.2-E.12, hvor den for flere år siden er lagt i vejen. 

7.2 Vandledningerne udenfor skel er HOFORs ansvarsområde. 

7.3 HOVEDSTOPHANER for flere huse er placeret i hhv. vej, sti, fortov.
Vandledning kan i nogle rækker være en ringledning, så der skal lukkes på 2 stophaner for hver række, se placering på kort-tegning fra vandforsyningen HOFOR. 

Det er ikke nødvendigt at lukke for hele Kærlundevej. Der er stophaner for enden af hver blok og i stierne mellem blokkene.

Ved lukning af vandet skal man selv hhv. VVS-montør sørge for at varsko de huse i egen række, der bliver berørt. 

VVS-montør har værktøj til stophanerne (og der er en i skuret i Asgård, G/F-nøgle lånes hos bestyrelsen).

-----------------------

8 - INDIVIDUELLE Varmeanlæg og Forsyning:

8.1 FJERNVARME – Planer fra VESTFORBRÆNDING (VestFor) og Herlev Kommune:

I flg. Kommuneplan 2009-2021 og Varmeplan fra Vestfor, fremgår det at foreningen ligger i fjernvarmeområde (foreningens rækkehuse er nævnt på side 9), men der er ikke udmeldt noget til bestyrelsen eller husejerne indtil 2016 .....

---

Nyt om Fjernvarme blev efterspurgt på generalforsamlingen i marts 2016.

Vi har nu alle fået et brev med div. bilag d. 19.05.2016 fra Vestforbrændingen - hvor de spørger om hvem - og hvor mange - der er interesseret i at tilslutte sig fjernvarmen? Besvarelses-fristen er d. 20.06.2016.

Vestforbrændingen har oplyst at der IKKE er lagt fjernvarme-forsyningsrør i Kærlundevej (eller Marielundvej?) ud for vore huse, men at der er forsyningsrør i den offentlige del at Engskolevej.

Vestforbrændingen vil gerne have at mange tilslutter sig, for at det kan betale sig for DEM at lægge hoved-forsyningsrør i resten af Kærlundevej (og Marielundvej?).

Bestyrelsen har haft Vestforbrændingens henvendelse oppe på bestyrelsesmødet d. 31.05.2016.
Bestyrelsen har samlet info her og vil anbefale:

 • Læs brevet grundigt, det er bekosteligt at få:
  Fjernvarmestik kr. 15.000,-, ny fjernvarmeunit med veksler, måler og varmtvandsbeholder samt VVS-arb. for ændret rørføring i kælderen (kr. 35-50.000?) og el-arbejde til måleren (kr.?). Måske større radiatorer for at kunne aftage varmen?
  Udgift til afmeldelse af GAS-stik til HNG kr. 15.000,- iforb. med Fjernvarme!
 • Hvis medlem vil udskifte gammel kedel og gas-/oliefyr, vil udgiften efter bestyrelsesn vurdering ikke nå op i den samlede fjernvarme-installations-pris. 
 • Indsæt jeres olie- eller gas- forbrug - og pris - på det vedlagte skema og beregn fjernvarme forbrug og -pris.
  Vore huse bruger meget lidt energi - så der er vist ikke meget at spare på forbruget ved at skifte til fjernvarme.

----
Foreningen giver ikke tilladelse (skal tinglyses) til at lægge hoved-fjernvarmerør i vore interne private veje.

Foreningens medlemmer er ikke tjent med at vore interne nyrenoverede veje bliver gravet op, hver gang der er et hus, der vil tilsluttes fjernvarme. Hvis der er nogen medlemmer, der ønsker fjernvarmestik, skal det derfor foregå fra de offentlige veje.

Huse der ligger langs med de eksisterende hoved-forsyningsrør i den offentlig vej, kan selv forespørge Vestforbrændingen om de umiddelbart kan få fjernvarmestik direkte fra den offentlige del af Engskolevej?
Så vidt bestyrelsen vurderer kan det dreje sig om disse grundejere: 

M-11, E-26, E-14, E-12, E-10, E-08, E-06, E-04, E-02 samt K-11.

Bestyrelsen er ikke bekendt med om nogen grundejere har søgt.

Se priser mv.: www.vestfor.dk/Fjernvarme/Skift-til-fjernvarme 

------

8.2 GAS – HMN og andre - gasrør og gaskedler: 

Hovedgasrør er oprindeligt fælles for 6 huse og er placeret under loft i kældrene gennem husene.

VIGTIGT – Det oprindelige bygasrør under kælderloftet forsynede oprindeligt kun gas til madlavningskunder. Røret er IKKE beregnet til et øget forbrug til opvarmning med naturgas og skal derfor nedlægges, når alle forbrugere på det respektive gasrør har fået eget stik! 

I flg. Gasregulativ skal 'døde' rør-ender afproppes/ fjernes, efterhånden som de forskellige ejere får eget gasstik til varme.
Spørg de øvrige 'på jeres gasrør' om de anvender det - enten til madlavning og/ eller varme.

Det er en gammel aftale med HNG og et lovkrav at nye varmekunder skal forsynes via individuelt stik fra vejen
(se aktuelle priser på hjemmesiden. Ved aftale indgået INDEN den 30.04.2008 var gasstik gratis. se http://www.hng.dk/ )

BEMÆRK: Gasselskabet har 2015 indført et beløb for nedtagning af gasstik ved overgang til fjernvarme - MERUDGIFT!

TILBUD: Ny gaskedel kan afdrages via gasregningen, undersøg muligheden hos Gasselskabet.

Se de aktuelle priser på gas-stik og gas-installation: naturgas.dk

---

8.3 OLIE - Oliefyr og -tanke: 

VIGTIGT – Aldersgrænsen på olietanken skal tjekkes, den kan stå overfor en udskiftning eller sløjfning i følge Miljøministeriets regler, se http://www.mst.dk/
HUSK: Når olietanken fjernes/ nedlægges SKAL den afmeldes til kommunen og rettes på BBR. 
G/F-info omdelt 2008 se: GFHM-Nyt-20080312-Gas-Olietank.pdf  

Oliefyr må ikke monteres efter 2016, se mere: 

www.bolius.dk/snart-slut-med-oliefyr-hvad-goer-du-6901

-------------------------

9. BREDBÅNDS-KABEL I VEJ - ingen FÆLLES-ANTENNE 

Ingen fælles anlæg, evt. paraboler må ikke placeres på tag eller facader.

Bredbåndskabel fra tdc/ yousee er ført i bagvej og i de 2 brandstier til de grønne bokse.

Tilslutning er individuel fra boksene og nogle direkte på egen husmur (som gl. kobberledning).

------------------------

10.1 Affalds- og Renovationsordning skal følges

Affald sorteres efter kommunens anvisning, også storskrald, der sættes ved EGET fortov, men TIDLIGST dagen før afhentningsdagen.

10.2 Rotteproblem:

Se: http://www.herlev-marielund.dk/page.68444.306-herlev-kommune-info.aspx 

------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75462 (denne uge: 2023)