401 - INFO OM RÆKKEHUSENE
Introduktion til foreningens fællesskab og

Velkommen til G/F Herlev-Marielund

------------------------------------------------------------------------------

Grundejerforeningen håber at I er - og bliver ved med at være - glade for at bo her i vores bebyggelse med 60 rækkehuse og fællesareal.

Vi bor tæt på hinanden og derfor er det vigtigt at vise hensyn i dagligdagen og ved ombygninger, både indenfor, i egen have og på vort fællesareal og vore veje.

Se mere om vort fællesskab, vore traditioner og aktiviteter, hensyn, ansvar, vedligeholdelse, drift og fællesarealer samt bygningsforhold og Lokalplan på hjemmesiden.

Hovedmenu på den ÅBNE del: 'For Alle - INFO' har undermenuer med vigtige Nyheder, Dokumenter, Tegninger, Aktiviteter mv., hvor info og filer kan ses og hentes: 

300 Nyheder VIGTIGT

-----------------

BYGNINGERNES FREMTRÆDEN OG UDNYTTELSE

Det ensartede bygningspræg og områdets vedligeholdelse er til gavn og glæde for os alle i det daglige og ved et fremtidigt salg.

G/F Vedtægt 2015 og Lokalplan 64 - 2008 - Delområde 2 - SKAL følges ved udvendige renoveringer, om- og nybygninger. Afsnittene om vores område er for den nordlige del.

I lokalplan 64 for Delområde 2, er husene anført som bevaringsværdige. Det medfører at der i lokalplanen er krav til husenes udseende, udhuse og carport tilbygninger, hegn og hække, der skal følges ved en renovering. 

UDHUSE og CARPORTE

Tegninger og tekst i Lokalplan 64 Delområde 2, skal følges, se: 301 Dokumenter 

FACADER, VINDUER og DØRE

Husene skal fremstå ensartet for hele bebyggelsen efter hver ejers løbende renoveringer.

Husenes facader er med røde mursten. Husene har røde tegl-tage med hvide spær-ender og tagudhæng. Tagrender skal være sammenhængende og ensartede for hver række.

Ved renovering, den oprindelig vinduesinddeling: 

  • Stuevindue er et 2-fagsvindue med 1 stolpe og 1 vandret sprosse. Terrassedør er udadgående dobbeltdør med 1 eller 2 sprosser, hvis der er glas nederst. Vær opmærksom på at de vandrette sprosser skal flugte i stuevindue og terrassedør (se tegning/ foto).
  • Gadevindue på indgangssiden er eet vindueshul (uanset indretning) med eet 3-fagsvindue med 2 ens stolper og 1 vandret sprosse. 
  • Kvistvinduer til gade og have (og gavlvinduer) er 2-fagsvinduer med 1 stolpe og 1 vandret sprosse. 
  • Hoveddøren er kun omtalt med farvevalg (oprindelig svenskrød dørblad og hvid karm), men ved udskiftning kan de oprindelige døre med lampen ovenover, være til inspiration. Den gående dør må gerne være i normal dørbredde og begge døre må gerne være udadgående, det giver mere plads i gangen. 


KVISTE 
Kvistflunke (siderne på kvistene) SKAL være med VANDRET beklædning, oprindelig med fer- og not. Nogle har valgt at bruge fibertræ (feks. Everplank, Cembrit, følg vejledninger) på flunke og front, så der ikke skal males. Anvendes fibertræ skal siderne monteres på klink, derved dannes skyggevirkningen.  

Efter-isolering* kan foretages, men ydermål på kvisttag skal overholdes indenfor få cm. 

Enderækkehuse har tilladelse til at udføre kviste magen til mellemhusene (anmeldes til kommunen, BBR areal bliver lidt større), der er ikke tilladelse til store tagvinduer ihht. Lokalplan. 

Farve på kviste og træbeklædning

Kvistflunke var oprindeligt svagt lysegrå, men de fleste er efterhånden malet hvide, som resten af træbeklædningerne, spær-ender og vinduer. 

TAG og TAGSTEN

Tagene skal være med røde tagsten (tegl). Fabrikat, model/ type og størrelse (lægteafstand) som resten af 'rækken'. 

På bagsiden af tagstenen kan der stå fabrikat og model, tag et par gamle tagsten med ved køb for at tjekke om de passer sammen, dvs. har samme byggelængde og bredde samt farve. 

Tagsten kan holde i 100 år, de gamle er af en god (ofte kraftigere) kvalitet, så umiddelbart skal tagstenene ikke skiftes, men måske have et eftersyn, evt. udskiftning af nogle af tagstenene og reparation af mørtelsamlingerne:

  • Understrygning, foretages fra bagsiden. 
  • Forskelling foretages fra forsiden. 

Tagstenene på de korte rækker kan stadig købes (type 'Hillerød' tegl, med leveringstid fra teglværk).
Tagstenene på de 3 lange rækker er fra et/ flere teglværk, som er lukket. De er nødt til at blive skiftet ud enten ved at genbruges - evt. fra andre nabohuse eller købes hos et genbrugsfirma, tjek her: 

https://www.bolius.dk/her-kan-du-koebe-genbrugsmaterialer-10121/

NB: Ved udskiftning er det vigtigt at tagfladen for hver række fremtræder ensartet. Dvs at lægteafstand og tagstenens færdige byggelængde er som oprindelig. 

NBB: Brandmuren indvendigt langs tagfladen mellem nabohuse, må IKKE fjernes og taglægter må IKKE være gennemgående ved renovering af flere nabohuse! Tagstenen lægges i mørtel over brandmuren. 

Efter-isolering* kan foretages, ydermål skal dog overholdes. 

UNDERTAG

Ved lægning af undertag, vælges et materiale, der kan holde lige så længe som tagstenene (ikke plast!). 

Vær opmærksom på *konstruktions-regler (ventilation af konstruktionerne og dampspærre-placering mv.). 

TAGRENDE

Tagrende er fælles og skal være sammenhængende og ensartet for hver række og med fald mod nærmeste tagnedløb.

HÅNDVÆRKER

Ved kontakt til håndværker anbefales det, at de bliver gjort SKRIFTLIGT opmærksom på at bebyggelsen er omfattet af en bevarende lokalplan. Mange misforståelser vil kunne undgås, hvis der anvendes danske håndværkere, som kender dansk byggelovgivning og traditioner og at håndværkerne bruges til de fag de er uddannet til f.eks.:

  • Tømrerne til tømrerarbejde (vinduer og træarbejde)
  • Murerne til murerarbejdet (også lægning af tagsten). 

--------------------

BYGNINGS- OG INSTALLATIONS-ÆNDRINGER VED RENOVERING

Alle ændringer skal være lovlige og er ejerens ansvar (forsikringsdækning og ved salg).

Den langsgående indvendige mur fra den ene nabo til den anden er bærende! Hvis der ændres på bredden af murhul, skal der lægges en stålbjælke op, der skal brandisoleres, dimensioner efter en statisk beregning (ingeniør). 

Konstruktive ændringer, el- og VVS-installationer incl. aftræk f.eks. fra emhætte (skal føres over tag) er ejerens ansvar og skal overholde gældende Bygningsreglement (bestemmelser i Lokalplanen går dog forud). 

Installationsarbejder er ejerens ansvar og skal udføres af autoriserede firmaer for hhv. lovliggørelse, sikkerhed og forsikringsforhold samt af hensyn til foreningens fællesinstallationer på egen matrikel. 

HUSENES UDNYTTELSE

Inspiration, ideer og tips til ”ude og inde” udveksles gerne mellem beboerne og nogle er lagt på hjemmesiden:  

304 Tegninger Fælles Grund, Kloak og Huse

Ideer og spørgsmål kan evt. drøftes med bestyrelsen/ formanden inden igangsætning. 

Der er flere muligheder for at udnytte husets areal bedst muligt ;-).

-------------------

RØRSKADEFORSIKRING for hvert hus

I Vedtægterne 2015 § 2.9 er der krav om at de enkelte ejendomme skal have en rørskadeforsikring som dækker brønde og stikledninger m.v. - husk også at forsikringen skal dække skader efter skadedyr (insekter og gnavere). 
De fælles afløbsledninger for kloak og regnvand samt vandledningen er beliggende i forhaverne og regnvandsledningen for havesiden ligger under terrasserne. 
Ved skader på de fælles jord-ledninger skal bestyrelsen underrettes INDEN udbedring, for at høre om foreningen accepterer skaden og giver tilskud - inden der sættes reparationsarbejder i gang jfr. Foreningens Vedtægter. 

Der er monteret rottespærrer ved spildevandsbrøndene, der går til den offentlige kloak i sommeren 2019.
Det betyder at rotterne ikke kan komme IND fra gadekloakken, men de kan heller ikke komme UD - og det kan forkerte ting i WC heller ikke! Det vil give tilstopning og opstuvning af kloakvand i husene - derfor - AFFALD skal IKKE i WC - se anvisning: 
302 fælles drift og vedligehold, punkt 6

El-kabler har fra starten været placeret som fælles forsyning på loftet, dette kan være ændret i nogle blokke. 

Gas-rør til koge-gas har fra starten været placeret som fælles forsyning i kælderen. Ved varme-gas og overgang til Naturgas blev det efterhånden krævet at hver hus skulle have sit eget gasstik. Gasrør i kælderen må kun fjernes, hvis det IKKE forsyner andre huse i rækken. 

-------------------

FÆLLESINSTALLATIONER OG INDIVIDUELLE

Se emnerne på siden: 

302 Fælles drift og vedligeholdelse.

---------------------

HÆKKE MOD VEJAREALER og PLANTEVALG

Hække er plantet/ plantes som stedsegrøn liguster, max. 1,80 m høje.

Nye træer og buske på grunden vælges med en moderat vækst og placeres under hensyn til skel, rør i jord og fremtidig skyggegivning - både hos en selv og hos naboerne :-). Se Lokalplan 64 2005 for Delområde 2. 

--------------------

GRUNDENES FREMTRÆDEN

Gå en tur og se på haver, plantemure, terrasser og beplantning - til inspiration - inden I selv går i gang.
304 Tegninger, se Lokalplan og tegnings-filer til udhuse og carport samt se havetips og indretningsideer på hjemmesiden. 

-------------------

VORE INTERNE VEJE og HASTIGHED samt PARKERING 'inde' og 'ude'

På vore interne veje er der legende børn, så hastigheden skal holdes meget lav, max. 10-15 km/timen.

Parkering foretages på egen grund hhv. på det markerede areal, der i princippet er fælles for alle 60 huse, men ikke kan rumme alle.

Der er parkeringsmulighed enten på Kærlundevej eller på den offentlige del af Engskolevej. På Engskolevej kan der være mulighed i de offentlige parkeringsbåse eller langs hækken udfor vores eget fællesareal.

Medlemmer med arbejdsbil / bil nr.2 og evt. gæstebiler - kan med fordel holde der.

Tjek dog de 'nye' Parkeringsregler i Kommunen og undgå bøder nærmere end 10 m fra udkørsler
www.herlev.dk/borger/trafik-veje/parkeringskontrol-i-herlev-kommune

-----------------

ORDENSREGLEMENT mv.

Henstilling til grundejerforeningens medlemmer, gæster og naboer om at vise hensyn til hinanden og området.

Ordensreglement for Fællesarealer. 

Tjek kommunens regler for affaldssortering, beholder-typer og tømmedage.

Lån af Multihus-overdækning via Booking efter Log ind.

Grundejerforeningens tilbud for udlån af fælles redskaber og flag, kan ses af medlemmer efter Log ind. 

---------------------------------

Venlig hilsen Bestyrelsen

---------------------------------

 
Dokumenter

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 72789 (denne uge: 1350)